Link til forsiden.
 - 

Kalender

Her finder du oplysninger om kurser, konferencer, m.v. Tip os venligst om arrangementer.

Site > Links

Nyttige links

Behandling

Klinik for Selvmordstruede, Region Syddanmark
Forebyggelsescentret tilbyder korttidsbehandling i form af støttende samtaler til mennesker, som har forsøgt selvmord, og som ikke har relevant behandlingstilbud andet sted. Målet for samtalerne er at bearbejde selvmordsforsøget med henblik på at finde mere hensigtsmæssige måder at handle på. Pårørende kan inddrages i samtalerne.
 
Klinik for Selvmordsforebyggelse, Region Sjælland
Klinikken tilbyder støttende og afklarende samtaler med psykolog. Pårørende inddrages i behanldingen i det omfang det er ønskeligt og muligt. Indtil videre dækker klinikken kommunerne Faxe, Næstved, Guldborgsund, Lolland og Vordingborg efter skriftlig henvisning. Det er planen at klinikken skal dække samtlige kommuner i Region Sjælland.
 
Center for Selvmordsforebyggelse, Region Midtjylland (Risskov)
Center for Selvmordsforebyggelse, Region Midtjylland (Herning)
Forebyggelsescentret tilbyder samtalebehandling, støtte og rådgivning af personer, som har forsøgt selvmord. Centret medvirker endvidere til selvmordsforebyggelse gennem vidensopsamling/metodeudvikling, oplysningsvirksomhed, rådgivning og undervisning af behandlere, m.v. For optageområde se information om Forebyggelsescentre
 
Center for Selvmordsforebyggelse, Region Nordjylland
Centrets tilbud består i samtaleforløb - af kortere eller længere varighed - til borgere, som har forsøgt selvmord eller har vedvarende selvmordstanker. Også pårørende og efterladte tilbydes hjælp og rådgivning af Centrets personale. Ud over de behandlingsmæssige opgaver vil Center for Selvmordsforebyggelse tilbyde rådgivning, undervisning og supervision til sundhedspersonale og andre, der i deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede og deres pårørende.
 
Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse, Region Hovedstaden
Centret, som er et samarbejde mellem Psykiatrisk Center Bispebjerg og Psykiatrisk Center Amager, tilbyder et professionelt behandlingstilbud i hovedstadsområdet til personer over 18 år, som har forsøgt selvmord, har haft overvejelser herom eller på anden måde udvist selvmordsadfærd. Patienter, som har behov for eller i forvejen har et behandlingsforløb inden for psykiatrien eller i misbrugsområdet, bedes gøre brug af dette, selvom det drejer sig om selvmordsovervejelser. Psykotiske patienter og personer i akut selvmordsfare modtages på psykiatrisk afdeling.
 

Rådgivning og information

SR-Bistand, Social Rådgivning og Bistand
SR-Bistand har til huse i København og er en netværksopbyggende medlemsorganisation, som kan yde social, juridisk eller psykologisk rådgivning. SR-Bistand koordinerer og igangsætter bl.a. selvhjælpsgrupper til efterladte efter selvmord og tilbyder i begrænset omfang sorggruppeterapi for efterladte.
 
Forskergruppen Ældre & Selvmord
Forskergruppen, der blev dannet i 2001, er et åbent forum, hvor alle med faglig interesse for ældre og selvmord er velkommen til at deltage. Forskergruppen holder typisk 4-6 møder om året, hvor nye og igangværende projekter præsenteres og diskuteres.
 
Håndbog til støtte i arbejdet med selvmordstruede unge
Århus kommune har udarbejdet en håndbog til støtte i arbejdet med selvmordstruede unge. Håndbogen er ment som et redskab til socialarbejderen og andre der i det daglige er i kontakt med selvmordstruede unge.
 
Kolding Selvhjælp
Frivillig forening, der har en kreds af medarbejdere med særlig forståelse for selvmordstruede og med overskud til at være til hjælp og støtte. Foreningen har flere års erfaring med igangsættelse af selvhjælpsgrupper for bl.a. efterladte.
 
Landsforeningen for efterladte efter selvmord
Landsforeningen blev stiftet i november 2002. Foreningens formål er blandt andet at gøre offentlige myndigheder, behandlere og befolkningen som helhed opmærksomme på de problemer og vanskeligheder, som efterladte efter selvmord står overfor.
 
Livslinien
En frivillig, humanitær organisation, der arbejder på at forebygge selvmordsforsøg og selvmord i Danmark. På deres hjemmeside findes, ud over information om deres telefonrådgivning, også en beskrivelse af undervisningstilbud samt en brugerundersøgelse af Livslinien.
 
Nefos
Nefos er en organisation, der yder støtte og rådgivning til alle der er eller har været tæt på en person, der har udført en selvmordshandling.
 
Projekt Mere livsmod
Frederiksborg Amts Børnerådgivning tilbyder bl.a. samtaler med børn og unge, der har forsøgt selvmord. Yderligere info vedrørende samtaletilbud og andre initiativer i relation til selvmordsforebyggelse findes på sitet. Se bl.a. undermenupunktet "Projekter". Her findes nyttige pjecer i forhold til selvmordsforebyggelse hos børn og unge.
 
headspace
headspace tager imod børn og unge mellem 12 og 25 år, som har brug for rådgivning og hjælp i deres konkrete situation, hvad enten det drejer sig om uddannelse, job, familie, kæreste, stofmisbrug, ensomhed, mangel på selvværd, mobning eller andet – intet problem er for stort, intet for småt. Man kan ringe og skrive til det lokale center eller komme direkte ind fra gaden og få hjælp. Der er foreløbigt centre i Aalborg, Horsens, København, Odense, Roskilde og Rødovre.
 
Psykiatrisk Videncenter i Århus Amt
Videncentret består af tre afdelinger: PsykInfo - inkl. Patientbiblioteket, PsykInfo Forlaget og Psykiatrisk Forskningsbibliotek.
 
PsykInfo - Region Syddanmark
Informations- og rådgivningscenter hvor man bl.a. kan bestille informationsmateriale.
 
PsykInfo - Region Nordjylland
Psykiatriens Informationscenter er et tilbud for patienter, pårørende, studerende og andre, der ønsker information om psykisk sygdom, behandlingsmuligheder m.v.
 
PsykInfo - Region Sjælland
PsykInfo's formål er at skabe åbenhed og mindske tabu om psykisk sygdom og psykiatrien gennem information, rådgivning og arrangementer.
 
Selvmordsforskning, formidling og forebyggelse
Hjemmeside med fokus på forebyggelse af selvmord i forhold til ældre. Her findes bl.a. en del nyhedsbreve, der beskriver erfaringer fra et modelprojekt om ældre og selvmord i Vejle Amt.
 
Forebyg selvmord - især for mænd
Hjemmeside med fokus på forebyggelse af selvmord i forhold til mænd. Her findes bl.a. mænds egne beretninger samt hvordan man finder hjælp til at komme videre.
 

Den offentlige sektor

borger.dk
www.borger.dk er borgernes samlede digitale indgang til den offentlige sektor. Portalen skal give nem adgang for borgerne til offentlig information og digital selvbetjening samt et overblik over den offentlige sektor.
 

Ministerier

Ministeriet for sundhed og forebyggelse
Dette er Ministeriet for sundhed og forebyggelses hjemmeside. På hjemmesiden findes bl.a. en oversigt over ministeriets psykiatri puljer.
 
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Her findes bl.a. en stor database med beskrivelse af forskellige sociale projekter som har fået støtte fra ministeriets puljer. Derudover findes en publikationsoversigt med mulighed for at orientere sig omkring emner såsom "Børn, unge og familie", "Aktivering", "Handicappede", "Ældre" og "Forvaltning".
 
Undervisningsministeriet
Ministeriets hjemmeside byder bl.a. på en publikationsoversigt samt nyheder og beskrivelser af de forskellige uddannelsesområder. Derudover findes en oversigt over forskellige nøgletal samt love og regler.
 

Andre organisationer

Depressionsforeningen
En politisk og religiøst uafhængig patientforening, der blev oprettet i 1998 af patienter og pårørende i samarbejde med læger, psykiatere og andre fagfolk. Foreningens formål er bl.a. at støtte depressions- og angstramte og deres pårørende samt bedre forholdene for depressionsramte.
 
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - Spiseforstyrrelser
LMS's overordnede formål er at give støtte, rådgivning og information til personer, der er ramt af en spiseforstyrrelse samt til pårørende og andre interesserede. På hjemmesiden findes info om spiseforstyrrelser, en oversigt over LMS's aktiviteter og mulige tilbud om hjælp.
 
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - Selvskade
LMS's nye side giver støtte, rådgivning og information til unge, som begår selvskadende handlinger samt til pårørende og andre interesserede. På hjemmesiden findes info om selvskade, en oversigt over LMS's aktiviteter og mulige tilbud om hjælp.
 
Landsforeningen SIND
En interesseorganisation for sindslidende og deres pårørende. SIND's hjemmeside indeholder bl.a. en oversigt over deres aktiviteter samt info om og adresser på SIND-rådgivninger.
 
Linien - når sindet gør ondt
Selvejende institution under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Liniens formål er at yde medmenneskelig støtte til sindslidende og deres pårørende samt mennesker i krise og andre, der måtte have behov for det.
 
PsykiatriFonden
Privat, humanitær organisation som bl.a. har til formål at informere befolkningen om psykiske lidelser. Hjemmesiden indeholder info om bl.a. Landsindsatsen mod Depression, temaartikler fra bladet PsykiatriInformation og nye bøger fra PsykiatriFondens Forlag.
 

Videnscentre, formidlingscentre, forskningsinstitutioner og fonde

Socialstyrelsen
Servicestyrelsen er en udviklings- og rådgivningsvirksomhed for det sociale serviceområde. Sitet indeholder endvidere informationer om Tilbudsportalen, hvor man kan søge på og sammenligne tilbud til den enkelte borger indenfor områderne udsatte børn og unge, handicappede og socialt udsatte - samt om VISO, som levererer rådgivning til alle, der har et særligt behov.
 
Almenmedicinske Forskningsenheder i Danmark
Der er en forskningsenhed i hhv. Århus, Odense og København. De er oprettet for at udbygge forskning i og om almen praksis og almen medicin. Driften finansieres af en fond oprettet af Praktiserende Lægers Organisation og Sygesikringens Forhandlingsudvalg.
 
Center for Alternativ Samfundsanalyse - DK
CASA er et uafhængigt og tværfagligt analysecenter. Centrets hjemmeside byder på en præsentation af CASA og deres virkeområde samt en nyhedsside med mulighed for bestilling af forskellige af centrets publikationer.
 
Center for frivilligt socialt arbejde
Selvejende institution under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, der er finansieret af offentlige midler. Deres hjemmeside beskriver bl.a. centrets virke, og der er mulighed for at søge efter frivillige organisationer på det sociale og sundhedsmæssige område. Herudover en publikationsoversigt og links til internationale organisationer.
 
Center for Registerforskning
Centret, der hører under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet er fra starten af 2001 for en 5-årig periode finansieret ved en bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond og har som en vigtig funktion at stimulere og opdyrke den samfundsvidenskabelige, registerbaserede forskning. På centrets hjemmeside findes publikationsoversigt og eksterne links.
 
Center for Rusmiddelforskning
Centret, der er oprettet under Aarhus Universitet i 1993, udfører forskning af fortrinsvis samfundsvidenskabelig og humanvidenskabelig karakter. På deres hjemmeside findes en oversigt over igangværende projekter. Det er ligeledes muligt at læse centrets nyhedsbrev online samt finde links til relaterede sider jorden rundt.
 
Gerontologisk Institut - Videnscenter på ældreområdet - Siden er under afvikling, og en del af indholdet flyttes til www.phmetropol.dk. Besøg også siden Viden om ældre
Uafhængig forening og et tværfagligt forum der har til formål at fremme gerontologisk viden i samfundet, ved: forskning, udviklingsarbejde, undervisning og oplysningsvirksomhed. Instituttets site er delt op, så der udover nyhedsoversigt, præsentation af instituttet og beskrivelse af igangværende projekter på ældreområdet også er forskellige temaer, såsom arbejdsmarked, boliger, demens, etniske minoriteter, forebyggelse, køn og familie samt omsorg.
 
Center for Psykiatrisk Forskning
Varetager grundvidenskabelig psykiatrisk forskning inden for biologisk psykiatri og psykiatrisk epidemiologi og demografi. På hjemmesiden findes ud over en beskrivelse af instituttet og dets ansatte en fortegnelse over igangværende projekter samt link til Klinisk Biokemisk Laboratorium ved Psykiatrisk hospital i Århus.
 
Socialforskningsinstituttet
SFI er et selvstændigt sektorforskningsinstitut under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. SFI's hjemmeside er et meget stor site med mulighed for at søge i instituttets udgivelser fra før og nu. Derudover er der en præsentation af organisationen samt alle ansatte forskere m.m. Der er nyhedsside, pressemeddelelser samt udbygget søgefunktion.
 
Socialt Udviklingscenter
Forening, der løser opgaver i forhold til socialt sårbare grupper. På deres hjemmeside finder man en udbygget kalender med beskrivelse af de enkelte arrangementer, beskrivelser af igangværende og afsluttede projekter samt en række psykiatri-links.
 
Statens Institut for Folkesundhed (SIF)
Selvstændig forskningsinstitution i Ministeriet for Sundhed oog Forebyggelse, der drives som sektorforskningsinstitut. På instituttets hjemmeside findes oplysninger om instituttet samt nyheder og pressemeddelelser.
 
Ventilen Danmark
Et ung-til-ung projekt som hjælper ensomme unge mellem 15 og 25 år, gennem mødesteder i København, Odense, Roskilde, Aalborg, Esbjerg, Århus, Kolding, Herning (jan. 2005) og Hillerød (marts 2005). Desuden forsøger Ventilen gennem debatskabende aktiviteter at sætte fokus på ensomhed blandt unge.
 
Videnscenter for Socialpsykiatri
Selvejende institution under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Centrets hjemmeside er meget omfattende og indeholder bl.a. bibliotek, oversigt over centrets udgivelser, en kalender med oversigt over møder, konferencer m.m., gengivelser af artikler bragt i bladet: "Socialpsykiatri" samt en meget stor litteraturdatabase med søgefunktion.
 
Ældre Sagen
Forening der arbejder for generelle forbedringer af ældres vilkår. På sitet findes informationer om arrangementer, publikationer, nyheder, m.m.
 
Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade
ViOSS – Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade har til formål at indsamle og formidle viden inden for spiseforstyrrelser og selvskade. VIOSS er en selvstændig enhed under LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade.

Statistik

Dødsårsager, Statens Serum Institut
Tidl. udgivet af Sundhedsstyrelsen
Her findes tabeller med oplysninger om samtlige dødsfald i Danmark, blandt personer med bopæl i Danmark.
 
Statistikbanken, Danmarks Statistik
Her er det muligt at sammenholde udviklingen af forskellige dødsårsager, herunder selvmord. Vælg - i venstre spalte - "Befolkning og valg". Vælg herefter "Fødsler og dødsfald", og endelig "FOD5: Døde efter amt, dødsårsag, alder og køn".
 
Statistik, Norge
De seneste opgørelser over udviklingen i antallet af selvmord i Norge.
 
Statistik, Sverige
De seneste opgørelser over udviklingen i antallet af selvmord i Sverige.
 
WHO statistik fra hele verden
Her findes rapporter over udviklingen i selvmordsrater fra de enkelte lande.
 
European Health for All database
WHO on-line database med angivelse af dødsårsag.
 

Undervisning

Film
Her omtales flere film til brug i undervisning med fokus på forebyggelse af selvmord.
 
Det tavse råb
Undervisningsmateriale, der henvender sig til sundhedspersonale og en lang række faggrupper, som kan udgøre den første kontakt med et selvmordstruet menneske
 
Sorgen ved selvmord
Hjemmeside med materialer, artikler, links, ideer og opgaver til undervisning i emnet selvmord/efterladte.
 
Hvis bare jeg havde vidst det
Undervisningsmateriale udarbejdet af Dansk Røde Kors. Materialet handler om, hvordan man kan hjælpe sig selv og andre, der måtte komme ud for noget, der ligner en krise.
 
OmSorg
Materialerne er udviklet af Kræftens Bekæmpelse som en håndsrækning til ansvarlige voksne, der ønsker at tage børns følelsesliv alvorligt.
 
Stofinfo
Sundhedsstyrelsens hjemmeside for unge om narkotika.
 

Udenlandske links

WHO, Suicide Prevention
World Health Organizations hjemmeside om selvmordsforebyggelse på verdensplan.
 
WHO, Regional Office for Europe - The challenges for mental health in Europe
World Health Organizations, hjemmeside for det regionale kontor i Europa for mental sundhed. Blandt hovedemnerne er forebyggelsen af psykisk sygdom og selvmord.
 
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Norge
SSFF er et nationalt kompetencecenter med hovedansvar for forskning, kundskabsformidling og vejledning. Sektionen er tilknyttet Institutgruppe for psykiatri, Universitetet i Oslo/Forsvarets overkommando, Sanitetsstaben. På deres hjemmeside er det bl.a. muligt at se artikler fra tidsskriftet: "Suicidologi", læse "Handlingsplan mot selvmord 1994-2002", finde artikler omhandlende forebyggelse af selvmord m.m.
 
Psykososial opfølgning efter kriser og katastrofer
Norsk hjemmeside, hvor Senter for Krisepsykologi, Bergen, har udarbejdet anbefalinger for psykososial opfølgning efter traumatiske hændelser - herunder selvmord.
 
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, Sverige
NASP er Sveriges centrale ekspertenhed for selvmordsforskning og -forebyggelse. Centret har ansvar for at arbejde med indsamling, produktion og formidling af viden samt for at initiere og udføre forsknings- og udviklingsprojekter som fremmer selvmordsforebyggende tiltag. Den svenske hjemmeside beskriver bl.a. centrets virke, forskningsprojekter og publikationer.
 
Socialstyrelsen, Sverige
Sveriges sundhedsstyrelse, hvor man bl.a. kan finde ny statistik over selvmord.
 
The Aeschi Working Group
Arbejdsgruppen udgøres af førende selvmordsforskere og har bl.a. udarbejdet "Guidelines for clinicians". Læs dansk oversættelse
 
The Training Institute for Suicide Assessment and Clinical Interviewing
Hjemmeside fortrinsvis rettet mod fagfolk inden for psykisk sundhed, alkoholmisbrug, sundhedsplejersker, læger og psykiatriske sygeplejesker, der ønsker viden om og færdigheder inden for selvmordsforebyggelse og kriseintervention.
 
Centre for Suicide Research
Forskningscenter under University of Oxford. Centret har udgivet et stort antal anerkendte publikationer. Centret tilbyder ikke behandling.
 
American Association of Suicidology
AAS er en nonprofit organisation som forsker i selvmordsadfærd og forebyggelse.
 
Befrienders International
En frivillig organisation, som arbejder på at forebygge selvmord. I øjeblikket arbejder de i 41 lande.
 
European Network for Suicidology
ENS' formål er at skabe og stimulere et europæisk netværk blandt personer som arbejder indenfor selvmordsadfærd.
 
International Association for Suicide Prevention
IASP arbejder på at forebygge selvmordsadfærd ved at skabe et internationalt og tværfagligt forum blandt forskere, praktikere og frivillige.
 
Partnership for Children
Har til formål at hjælpe børn og unge mennesker i hele verden til at forbedre deres følelsesmæssige velbefindende nu og i fremtiden.
 
Young People & Self Harm
Online informationer og artikler vedrørende selvmordsadfærd.
 
The National Children's Bureau
NCB er en frivillig organisation, hvis formål er at skabe gode vilkår for børn og unge.
 
Denne tekst blev senest opdateret den 13/08/2013
Krisehjælp

Åbningstider

Man-tor 9.00-15.00
Fredag 9.00-12.00
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004

Adresse

Center for Selvmordsforskning - Bangs Boder 28-30, st.th - DK-5000 Odense
Telefon +45 6613 8811 - E-mail
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004