Link til forsiden.
 - 

Kalender

Her finder du oplysninger om kurser, konferencer, m.v. Tip os venligst om arrangementer.

Site > Forskning og projekter > Afsluttet forskning

Afsluttede forskningsprojekter

Belastende og beskyttende faktorer

Støtte til forskning i belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd og anden selvskadende adfærd blandt grupper, hvor selvmordsrisikoen er høj

Formål: Projektet bidrager med forskningsbaseret viden om de følgende sårbare og udsatte grupper

  • Kræftpatienter
  • Unge, som bor under andre forhold end i familien (f. eks. anbragte, plejefamilie)
  • Unge indsatte

Metode og samarbejdspartnere: Da det reelt drejer sig om tre forskellige projekter kan man læse mere om metode og samarbejdspartnere under selve projektet.

Status og resultater: Projektet er afsluttet i efteråret 2013 og følgende rapporter er udgivet

Støttet af: Projektet blev finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Kontaktpersoner: Centerleder Lilian Zøllner, tlf. 66 13 88 11, e-mail: .

Forskningssamarbejde 2

Suicidal adfærd og kronisk smerte

Formål: Projektet har tre formål

  1. At undersøge om patienter behandlet i Smerteklinikken (SMEC) i perioden 1/1 2004-1/1 2008 har en øget risiko for selvmord og selvmordsforsøg sammenlignet med baggrundsbefolkningen.
  2. At undersøge om selvmordsforsøgshyppigheden før indvisitering til SMEC adskiller sig fra selvmordsforsøgshyppigheden efter at patienten er behandlet i SMEC.
  3. På baggrund af registrerede data hos patienter konsekutivt henvist til SMEC fra 1/9 2008 til 1/9 2009 at sammenligne patienter med suicidal adfærd med patienter uden suicidal adfærd mhp. at identificere risikofaktorer for selvmordsadfærd hos smertepatienter.

Samarbejdspartnere: Projektet er et samarbejde mellem Psykiatrisk afdeling OUH, Smerteklinikken OUH, og Center for Selvmordsforskning.

Status: Afsluttet 2012.

Resultater: Resultaterne er præsenteret på diverse konferencer og temadage, bl.a. Psykiatriens Forskningsdag 2010, Se Suicidal adfærd og kronisk smerte. Artikel er indsendt til tidsskrift.

Kontaktpersoner: Agnieszka Konieczna, e-mail: eller Centerleder Lilian Zøllner, e-mail:

Tidligere udsendte soldater

Fortsættelse af projektet Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater

Formål: Det er målet at afdække, om danske soldater er mere eller mindre belastede overfor selvmordsadfærd end et sammenligneligt udsnit af den danske befolkning.

Metode: Registerbaseret undersøgelse og interviews.

Samarbejde: Projektet blev gennemført i samarbejde mellem Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) og Center for Selvmordsforskning (CFS).

Resultater: Projektet er afsluttet december 2014 med rapporten Selvmordsadfærd blandt danske veteraner 1992-2013. Beskyttende og belastende forhold.

Kontaktperson: Centerleder Lilian Zøllner, tlf. 66 13 88 11, e-mail:.

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater

Formål: Undersøgelses mål er at afdække, analysere og belyse belastende og beskyttende faktorer for selvmord, selvmordsforsøg og selvmordstanker blandt udsendte danske soldater.

Metode: Registerbaseret undersøgelse, spørgeskemaundersøgelse og interviewundersøgelse.

Samarbejde: Projektet blev gennemført i samarbejde mellem Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) og Center for Selvmordsforskning (CFS).

Resultater: Projektet er afsluttet januar 2012. Der er udgivet en rapport og der afholdes en konference i juni 2012.

Kontaktperson: Centerleder Lilian Zøllner, tlf. 66 13 88 11, e-mail:.

Ældre

Forskningsbaseret forebyggelse blandt ældre mænd

Formål: At får viden om mestring og beskyttende forhold; at anvende denne viden til udvikling af forebyggelse rettet mod den ældre selv; samt at undersøge effekten af forebyggelse på kort og lang sigt.

Metode: Spørgeskemaundersøgelse og Interviewundersøgelse

Samarbejde: Projektet blev gennemført af Center for Selvmordsforskning i samarbejde med Odder Kommune.

Resultater: Projektet er afsluttet december 2011 med rapporten Beskyttende og belastende forhold for alvorlige selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt ældre mænd.

Støttet af: Socialministeriet, nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Kontaktperson: Centerleder Lilian Zøllner, tlf. 66 13 88 11, e-mail: .

Sårbare Livsfaser

Beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt mennesker i sårbare livsfaser

Formål: At afdække, analysere og belyse beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd.

Metode: Registerbaseret undersøgelse, Spørgeskemaundersøgelse og Interviewundersøgelse.

Samarbejde: Projektet blev ledet af Center for Selvmordsforskning i samarbejde med Center for forebyggelse af selvmordsadfærd i Odense og Centre for Therapy and Studies of Suicidal Behaviour in Hamburg.

Status: Afsluttet 2011. Projektet blev koblet sammen med forskningsprojektet Tidligere udsendte soldater.

Resultater: Resultater er præsenteret på Coping & Resilience International Conference 2009 samt udgivet i rapporten Sårbare Livsfaser. Beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt mennesker i sårbare livsfaser.

Støttet af: Satspuljemidlerne til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg - Socialministeriet, nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Kontaktperson: Centerleder Lilian Zøllner, tlf: 66 13 88 11, e-mail:

Forskningssamarbejde

Selvmordsforsøg hos patienter med dissemineret sclerose

Formål: At undersøge om patienter med dissemineret sclerose (DS) i det gamle Fyns amt har en øget risiko for selvmordsforsøg, samt om der er forskel i selvmordsforsøgshyppigheden blandt DS patienter som modtager Interferonbehandling i forhold til de patienter, som ikke gør. Såfremt det viser sig, at DS patienter i det gamle Fyns amt har en forøget selvmordsforsøgsrisiko, at undersøge om dette også gør sig gældende for hele den danske population af DS patienter.

Metode: Registersamkøring mellem Scleroseregisteret og Selvmordsforsøgsregisteret.

Samarbejdspartnere: Projektet er et samarbejde med Scleroseregistret, Sclerosebehandlingsregistret og Center for Selvmordsforskning.

Status: Afsluttet 2011.

Resultater: Resultaterne er fremlagt ved Psykiatriens Forskningsdag 2010 - Se Suicide attempts in Multiple Sclerosis. En artikel vil blive publiceret i tidsskriftet Multiple Sclerosis.

Kontaktperson: Centerleder Lilian Zøllner, e-mail:

Holdninger, viden og værdier

SAVE (Suicide, Attitudes, Values, Ethics)

Formål: At belyse holdninger til selvmordsadfærd og selvmordstanker hos udvalgte faggrupper, samt at belyse, hvilke etiske principper, erfaringer, værdier samt viden de faglige gruppers holdninger er præget af.

Metode: Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse.

Status: Afsluttet 2010.

Resultater: Rapporten "Holdninger til selvmordsadfærd samt viden og værdier blandt udvalgte faggrupper" af akademiske medarbejdere Agnieszka Konieczna og Bo Andersen Ejdesgaard, Center for Selvmordsforskning, 2010. Link til publikationer

Kontaktperson: Akademisk medarbejder Agnieszka Konieczna, tlf. 63 11 21 92, e-mail:

Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser og selvmordsrisiko

Formål: At undersøge årsager til selvmordsrisiko blandt unge med alvorlige spiseforstyrrelser. Herunder at indkredse mulige forebyggende initiativer.

Metode: Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse.

Status: Afsluttet 2006.

Resultater: Rapporten "Spiseforstyrrelser & Selvmordsrisiko" af Ph.d. Lilian Zøllner og statistiker Erik Christiansen, Center for Selvmordsforskning, 2006. Link til publikationer

Støttet af: Socialministeriet, nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Kontaktperson: Ph.d. Lilian Zøllner, tlf: 66 13 88 11, e-mail:

Unge

SAYLE - Saving Young Lives Everywhere

Formål: Projektets formål er at identificere sårbare unge, videreudvikle screeningsredskab samt formidle opdateret viden til de voksne som omgiver de unge i daglligdagen.

Metode: Web-baseret spørgeskema.

Status: Afsluttet - lagt sammen med SAYLE - Undersøgelse af unges selvskadende adfærd.

Resultater: Resultater er løbende formidlet via faktahæfter, hjemmeside, nyhedsbreve, samt præsentationer på konferencer og seminarer. Link til publikationer.

Støttet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Kontaktperson: Centerleder Lilian Zøllner, tlf. 66 13 88 11, e-mail:

SAYLE - Saving Young Lives in Europe

Formål: Projektets formål er at afdække, analysere og beskrive unges tanker om selvmord/selvskade samt selvskadende adfærd og på den baggrund muliggøre, at der kan igangsættes forskningsbaseret forebyggelse rettet mod den unge selv.

Metode: Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse.

Status: Afsluttet 2010.

Resultater: Rapporten "Selvskadende adfærd blandt unge i de gymnasiale uddannelser" af centerleder Lilian Zøllner og statistiker Børge Jensen, Center for Selvmordsforskning, 2010. Link til publikationer.

Støttet af: Socialministeriet, nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Kontaktperson: Centerleder Lilian Zøllner, tlf. 66 13 88 11, e-mail:

Unges livsstil og mistrivsel - opfølgning på CASE1

Formål: At undersøge om der er sket et fald eller en stigning i antallet af unge folkeskoleelever i 9. klasse, som udviser en selvskadende adfærd. Undersøgelsen foregår på de skoler, hvor også CASE 1-undersøgelsen fandt sted.

Metode: Spørgeskemaundersøgelse i Fyns Amt blandt unge i 8. og 9. klasse.

Status: Afsluttet 2008.

Resultater: Resultaterne er præsenteret på centrets konference om Sårbare unge i september 2008. Rapporten "Sårbarhed og (mis)trivsel blandt unge - i Folkeskolens ældste klasser kan downloades eller bestilles. Link til publikationer

Støttet af: Egmont Fonden.

Kontaktperson: Ph.d. Lilian Zøllner, tlf. 66 13 88 11, e-mail:

Unges livsstil og trivsel - CASE-undersøgelsen, CASE 1

Formål: At undersøge livsstil, trivsel og selvdestruktiv adfærd blandt 15-16-årige unge i Fyns Amt. Undersøgelsen er en del af en større europæisk undersøgelse med deltagelse af 9 andre lande.

Metode: Spørgeskemaundersøgelse i Fyns Amt blandt 5000 unge i 8. og 9. klasse, deres forældre og lærere.

Status: Afsluttet 2004.

Resultater: Nøgleresultater er præsenteret i rapporten "Unges (mis)trivsel" af Lilian Zøllner. Endvidere publiceres resultaterne i bogen:" Unges sårbarhed, selvskade og selvmordsadfærd."

Støttet af: Egmontfonden.

Kontaktperson: Ph.d. Lilian Zøllner, tlf. 66 13 88 11, e-mail:

Forebyggelsesstrategier - et unge- og forældreperspektiv, CASE-undersøgelsen - CASE 2

Formål: At undersøge unge og deres forældres forslag til forebyggelsesstrategier- og initiativer i forhold til unges selvskadende handlinger.

Metode: Projektet indgår som en del af CASE-undersøgelsen, spørgeskemaets kvalitative del.

Status: Afsluttet 2004.

Resultater: Sociale relationers betydning for børn og unges liv og trivsel i Social kritik, 2005, nr. 97, af Iben Stephensen.

Støttet af: Undervisningsministeriet.

Kontaktperson: Centerleder, Ph,D. Lilian Zøllner, tlf. 66 13 88 11, eller på E-mail:

Fra tanke til selvmord - et eksempel

Formål: At afdække og belyse belastende og beskyttende forhold samt mestringsstrategier i en ung piges livsfase med selvmordstanker og selvmordsforsøg.

Metode: Undersøgelsen bygger på 72 breve.

Status: Afsluttet 2004

Resultater: Resultater forventes publiceret i bogen: "Unges sårbarhed, selvskade og selvmordsadfærd."

Kontaktperson: Ph.d. Lilian Zøllner, tlf.66138811, e-mail:

Udsatte unges selvskadende handlinger

Formål: At afdække og belyse problemer og forhold, der fører til selvskadende handlinger, samt unges tanker om de livsomstændigheder, der ligger bag de selvskadende handlinger.

Metode: Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse byggende på besvarelser fra 573 unge på 7. til 9. klassetrin.

Status: Afsluttet 2002.

Resultater: Hør dog efter hvad jeg ikke siger i Tidsskriftet 0-14 år 2002, nr.3, side 60-64, af Lilian Zøllner.

Signaler forud for selvskadende handlinger i Vera 2002, nr 21, side 16-21, af Lilian Zøllner. Link.

Kontaktperson: Ph.d. Lilian Zøllner, tlf. 66 13 88 11, e-mail: .

Stille pigers og store drenges selvskadende adfærd

Formål: At afdække og belyse forhold, der kan føre til selvskadende adfærd.

Metode: En kvalitativ undersøgelse.

Status: Afsluttet 2002.

Resultater: Når sammenhængen brister i Ungdomsforskning 2002, nr.3, side 22-28, af Lilian Zøllner. Link

Udsatte og sårbare unges signaler - set i et selvmordsforebyggelsesperspektiv i Nordisk Psykologi, 2003, vol. 54, nr. 4, af Lilian Zøllner. Link

Kontaktperson: Ph.d. Lilian Zøllner, tlf. 66 13 88 11, e-mail: .

Etniske unge

Pilotprojekt: Selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter

Formål: At kunne danne baggrund for en større kortlægning/ undersøgelse af selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter i det danske uddannelsessystem.

Metode: Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse på uddannelsessteder med mange eller et flertal af studerende med anden etnisk baggrund.

Status: Afsluttet august 2009.

Støttet af: Socialministeriet, nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Resultater: Rapporten "Selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter i Danmark - et pilotprojekt" af Cand.mag Bo Andersen Ejdesgaard. Link til publikationer

Kontaktperson: Ph.d. Lilian Zøllner, tlf. 66 13 88 11, e-mail: .

Copingstrategier og selvskadende adfærd blandt unge med anden etnisk baggrund - CASE 2

Formål: At belyse etniske og kulturelle forskelle i copingstrategier og forekomst af selvskade og selvmordstanker mellem etniske danske og pakistanske unge med bopæl i Danmark.

Metode: Projektet, der indgår som en del af CASE-undersøgelsen, er en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet er besvaret af elever i 8. og 9. klasse på folkeskoler i København, Århus og Odense, hvor andelen af elever med anden etnisk baggrund udgør mere end 20%. Projektet indgår desuden i "Selvmord, selvmordsforsøg og selvmordstanker i Danmark. Et tværinstitutionelt og tværfagligt forskningsarbejde."

Status: Afsluttet januar 2004.

Støttet af: Socialministeriet, nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, efter indstilling fra Referencegruppens til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord.

Resultater: Artikel er indsendt til tidsskriftet Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology.

Kontaktperson: Centerleder, Ph,D. Lilian Zøllner, tlf. 66 13 88 11, eller på E-mail:

Copingstrategier blandt unge med anden etnisk baggrund

Formål: At belyse forhold, der har betydning for unges evne til at bryde mønstre og integrere sig i det danske samfund.

Metode: Undersøgelsen bygger på interviews med 27 unge med asiatisk baggrund (pakistanere og vietnamesere).

Status: Afsluttet 2004.

Resultater: Resultaterne publiceres i bogen: "Unges sårbarhed, selvskade og selvmordsadfærd.

Kontaktperson: Ph.d. Lilian Zøllner, tlf. 66 13 88 11, e-mail: .

Forekomst af selvmord og selvmordsforsøg blandt etniske minoriteter i Danmark

Formål: At afdække omfanget af selvmordsadfærd blandt personer med anden etnisk baggrund end dansk bosat i Danmark. Det undersøges, hvilken betydning social position, kulturel og religiøs baggrund har for selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter. Endelig belyses copingstrategier blandt mænd og kvinder med asiatisk baggrund. Projektet indgår i "Selvmord, selvmordsforsøg og selvmordstanker i Danmark. Et tværinstitutionelt og tværfagligt forskningsarbejde."

Metode: Registerbaseret undersøgelse.

Status: Afsluttet 2004.

Støttet af: Socialministeriet, nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord.

Eksterne samarbejdspartnere: B.A. Sociology Vanita Sundaram, Statens Institut for Folkesundhed og ph.d., cand.med. Ping Qin, Center for Registerforskning, Århus Universitet.

Resultater: Suicide Risk among Persons with Foreign Background in Denmark in Suicide and Life-Threatening Behavior, 2006, vol.36(4) by Sundaram V, Qin P, Zøllner L.

Kontaktperson: Ph.d. Lilian Zøllner, tlf. 66 13 88 11, e-mail:

Etniske unges livsstil og trivsel. Er der behov for en særlig forebyggelsesstrategi?

Formål: At afdække omfanget af selvskade blandt 15-16-årige unge med anden etnisk baggrund end dansk bosat i Danmark. Undersøgelsen er del af en større europæisk undersøgelse med deltagelse af 9 andre lande (Case).

Metode:Spørgeskemaundersøgelse i Storkøbenhavn, Odense og Århus

Status: Afsluttet 2004

Støttet af: Socialministeriet, nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord.

Resultater: Resultater publiceres i bogen: "Unges sårbarhed, selvskade og selvmordsadfærd."Udkommer 2006.

Kontaktperson: Ph.d. Lilian Zøllner, tlf.66138811, e-mail:

Selvmordsforsøg, selvmord og register

Hvorfor forsøger mennesker at begå selvmord - Udvidelse af Register for Selvmordsforsøg

Formål: Projektets formål er at- udvide dataindsamlingen fra skadestuer i det tidligere Fyns Amt til skadestuer i hele Region Syddanmark

  • undersøge via stikprøve fra et antal sygehuse hvorvidt der gemmer sig selvmordsforøg under kontaktårsagskoden 2–ulykke

Metode: Projektet gennemføres via dataindsamling på sygehuse.

Samarbejdspartnere: Samarbejdspartnere vil være de ansvarlige på hospitalernes skadestuer.

Status og resultateter: Projektet er afsluttet. Register for Selvmordsforsøg i 2011 dækker nu hele Region Syddanmark, og centret har udgivet rapporten

Støttet af: Projektet blev finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Kontaktpersoner: Christina Petrea Larsen, tlf. 63 11 21 88, e-mail: .

MONSUE - a European Multicentre Study on Suicidal Behaviour and Suidie Prevention

Formål: Formålet er på europæisk plan at skildre såvel selvmordsmønstre og risikogrupper som de beskyttende faktorer samt effekten af forebyggelsesarbejdet.

Metode: Fælles registreringsprocedurer og fælles definition af dataopsamlingsområder

Status: Samarbejde afbrudt i 2010.

Kontaktperson: Centerleder Lilian Zøllner, tlf. 66 13 88 11, e-mail:

RISC - Risk Factors for Suicide Attempts, An Epidemiological Study using Danish Register Data

Formål: At identificere og beskrive risikofaktorer for selvmordsforsøg med henblik på at styrke forebyggelsen. Projektet består af to delprojekter.Delprojekt 1- Sociale relationer: I delprojektet identificeres risikofaktorer for selvmordsforsøg, som har med nære sociale relationer at gøre. Det undersøges, om der er afgørende forskel på de nære sociale relationer hos selvmordsforsøgere og hos mennesker, der ikke forsøger selvmord.

Delprojekt 2- Sundhedsmæssige forhold: I delprojektet belyses selvmordsforsøgeres kontakt til sundhedsvæsnet i form af lægebesøg, indlæggelser, medicinforbrug o.l. Det undersøges, om der er afgørende forskel på sundhedsmæssige forhold hos selvmordsforsøgere og hos mennesker, der ikke forsøger selvmord.

Metode: Registerbaseret forskningsprojekt.

Status: Afsluttet. Data bliver fortsat analyseret.

Støttet af: H. Lundbeck A/S.

Kontaktpersoner: Ph.d. Lilian Zøllner, tlf. 66 13 88 11, e-mail: .

Register for selvmordsforsøg

Formål: En beskrivelse af Register for Selvmordsforsøg

Status: Afsluttet medio 2004.

Resultater: Register for Suicide Attempts i Danish Medical Bulletin 2004, vol 51, no 4 af Christiansen E og Jensen BF. Link

Kontaktperson: Ph.d. Lilian Zøllner, tlf. 66 13 88 11, e-mail: .

Registerbaseret kohortstudie af selvmordsforsøgere

Formål: At afdække og belyse faktorer som virker hæmmende selvmordsadfærd efter et indeks selvmordsforsøg.

Metode: Et registerbaseret studie som anvender RISC- databasen.

Status: Afsluttet.

Kontaktperson: Ph.d. Lilian Zøllner, tlf. 66 13 88 11, e-mail: .

Selvmordsforsøgeres kontakt til den primære sundhedssektor

Formål: Selvmordsforsøgeres brug af sygesikringsydelser ønskes belyst som led i den forebyggende indsats overfor selvmordsadfærd.

Metode: Undersøgelsen er et registerbaseret case-kontrol studie. Cases er personer bosiddende i Fyns Amt med selvmordsforsøg, som medførte kontakt til et hospital. Kontroller er matchet på køn, alder og bopæl samt for datoen for cases første registrerede selvmordsforsøg. Data vedrørende sygesikringsydelser er trukket fra Forebyggelsesregistrerets sygesikringsmodul.

Status: Afsluttet medio 2004.

Resultater: Selvmordsforsøgeres kontakt til den primære sundhedssektor i Ugeskrift for læger, 2005 (38), af Jensen BF og Christiansen E. Link til resume

Støttet af: Lundbeck A/S

Kontaktperson: Centerleder, Lilian Zøllner, e-mail:

Selvmord, selvmordsforsøg og selvmordstanker i Danmark

Formål: At analysere individuelle og samfundsmæssige risikofaktorer for selvmord og selvmordsforsøg og samspillet mellem disse. I projektet deltager forskere fra 7 forskningsinstitutioner, herunder Center for Selvmordsforskning. Projektet består af følgende 3 delprojekter: 1. Forekomsten af selvmord og selvmordsforsøg, samt udviklingen siden 1970 med fokus på datakvalitet og tilgængelighed af selvmordsmetoder.2. Psykologiske, sociale, familiemæssige og helbredsmæssige årsager til selvmord og selvmordsforsøg belyst i et epidemiologisk perspektiv. 3. Risikofaktorer for selvmordsadfærd belyst i et psykologisk-sociologisk og kulturelt perspektiv.

Metode: Kvalitative og kvantitative undersøgelser.

Status: Afsluttet.

Støttet af: Socialministeriet, nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord.

Kontaktperson: Cand.stat. Mette Madsen, Statens Institut for Folkesundhed, e-mail: .

SWING - selvmordsforsøg og selvmord - hvornår begås de?

Swing - selvmordsforsøg og selvmord - hvornår begås de?

Formål: At undersøge fordelingen af selvmord på ugedage: Det undersøges, om helligdage og store nationale begivenheder påvirker antallet af selvmord.

Metode: Undersøgelse på baggrund af Register for selvmord og Register for Selvmordsforsøg.

Status: Afsluttet - september 2003.

Resultater: The relationship between suicide and day of the week, major holidays and national events in Denmark, 1970-1998, 2003, (working paper) af Zøllner L, Møller S, Jensen BF.

Kontaktperson: Ph.d. Lilian Zøllner, tlf. 66 13 88 11, e-mail: .

Swing - selvmordsforsøg og selvmord - hvornår begås de?

Formål: At undersøge vejrets og andre meteorologiske faktorers påvirkning af selvmordsadfærd.

Metode: Undersøgelse på baggrund af Register for Selvmord, Register for Selvmordsforsøg og meteorologiske data.

Status: Afsluttet september 2003.

Resultater: Meteorological factors and seasonality in suicidal behaviour, 2003 (working paper) af Zøllner L, Møller S, Jensen BF.

Kontaktperson: Ph.d. Lilian Zøllner, tlf. 66 13 88 11, e-mail: .

Swing - Selvmordsforsøg og selvmord - hvornår begås de?

Formål: At undersøge fordelingen af unges selvmordadfærd på ugedage: Det undersøges, om helligdage og store nationale begivenheder påvirker antallet af selvmord.

Metode: Undersøgelse på baggrund af Register for Selvmord og Register for Selvmordsforsøg.

Status: Afsluttet 2004.

Resultater: Publiceres i bogen: "Unges sårbarhed, selvskade og selvmordsadfærd."

Kontaktperson: Ph.d. Lilian Zøllner, tlf.66138811, e-mail:

Swing - selvmordsforsøg og selvmord - hvornår begås de?

Formål: At undersøge vejrets og andre meteorologiske faktorers påvirkning af selvmordsadfærd.

Metode: Undersøgelse på baggrund af Register for selvmord, Register for Selvmordsforsøg og meteorologiske data.

Status: Afsluttet: - september 2003

Resultater: Resultaterne er præsenteret ved 10th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour 25-28 august, 2004 i København, ved 1st Asis Pacific Regional Conference of the International Association for Suicide Prevention (IASP) 6-8. oktober i Bangkok The 6th ICOH International Conference on Occuppational Health for Health Care Workers (UOEH) Kitakyushu, Japan. Poster

Kontaktperson: Ph.d. Lilian Zøllner, tlf. 66 13 88 11, e-mail: .

Alkoholmisbrug og selvmordsadfærd

Alkoholmisbrug og selvmordsadfærd

Formål: At identificere risikofaktorer samt beskyttende faktorer i forhold til selvmordsadfærd blandt alkoholmisbrugere.

Metode: Kvalitative forskningsinterview.

Status: Afsluttet september 2005.

Resultater: Artikler er indsendt til relevante tidsskrifter.

Kontaktperson: Centerleder, Ph,D. Lilian Zøllner, tlf. 66 13 88 11, eller på E-mail:

Denne tekst blev senest opdateret den 22/01/2014
Krisehjælp

Åbningstider

Man-tor 9.00-15.00
Fredag 9.00-12.00
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004

Adresse

Center for Selvmordsforskning - Bangs Boder 28-30, st.th - DK-5000 Odense
Telefon +45 6613 8811 - E-mail
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004