Link til forsiden.
 - 

Kalender

Her finder du oplysninger om kurser, konferencer, m.v. Tip os venligst om arrangementer.

Site > Forebyggelse > Modelprojekter

Oversigt over modelprojekter, støttet af Referencegruppen

Projekt i Skadestue og Modtagelse

-samtaletilbud til patienter, der har forsøgt at begå selvmord.

Kontaktperson: Ledende socialrådgiver Stine Nissen. Adresse: Socialrådgiverkontoret, Amtssygehuset i Herlev, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. Tlf.: 44 88 35 02.

Resume: Målet er videreudvikling og implementering af et tværfagligt samtaletilbud for opfølgning efter behandling på skadestue, hvor der ikke er behov for psykiatrisk indlæggelse. Tilbuddet indeholder visitationssamtale og fortsatte samtaler med psykosocial støtte og iværksættelse af hjælpeforanstaltninger samt udvikling af model for en behandlingskæde mellem sygehus og optagekommuner.

Profylakse gennem uddannelse, omsorg og vejledning I

-opfølgning af selvmordstruede patienter i Københavns Amt. Projekt selvmordsforebyggelse.

Kontaktperson: Adm. overlæge Annette Gjerris, KAS Gentofte, samt adm. overlæge Ejner Holm Jensen, Psykiatrisk afd. Y, KAS Herlev. Adresse: Psykiatrisk afd. A, KAS Gentofte, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup. Tlf.: 39 77 36 55.

Resume: Identifikation af selvmordstruede patienter i sygehusets skadestuer (bortset fra KAS Herlev på grund af eget projekt der) og somatiske afdelinger og forebyggende intervention ved omsorgsperson og vejleder. Denne følger patienten ved hjemmebesøg efter afslutning på sygehus og yder hjælp til at etablere egentlig behandlerkontakt. I modellen indgår opkvalificering af personale og etablering af videncenter i Københavns Amt omkring selvmordsforebyggelse. Tilbuddet er forankret i to psykiatriske skadestuer. Målgruppen er dels selvmordstruede, der ikke har behov for indlæggelse på psykiatrisk afdeling eller som afslår dette tilbud, dels personalet, der har kontakt med de selvmordstruede. Som led i projektet udarbejdes undervisnings- og informationsmateriale, og der foretages en kvalitetsundersøgelse for en mindre gruppe patienter.

Sideløbende med modelprojektet foregår et tilsvarende projekt på KAS Glostrup finansieret af Københavns Amts puljemidler. Der er udarbejdet en fælles projektbeskrivelse.

Implementering af projektet, se venligst nedenfor:

Profylakse gennem uddannelse, omsorg og vejledning II

-opfølgning af selvmordstruede patienter i Københavns Amt. Projekt selvmordsforebyggelse.

Kontaktperson: Sundhedsfaglig vicedirektør Annette Gjerris. Adresse: Psykiatri- og Socialforvaltningen, Københavns Amt, Stationsparken 27, 2600 Glostrup.Tlf.: 43 22 22 22.

Resume: Projektet vil etablere samarbejdsorganer mellem sygehusene og primærsektoren, uddanne involverede parter og etablere et videnscenter for selvmordsforebyggelse i Københavns Amt. Projektet bygger på projekt 25, hvor der er udviklet en instruks for modtagelse og behandling af suicidale i somatisk og psykiatrisk regi, etableret et kontaktpersonsystem på individniveau samt indlejret undervisning af både somatisk og psykiatrisk personale.

Akut- og efterbehandlingsteam ved somatiske sygehuse i Storstrøms Amt

Kontaktperson: Kontorchef Ebbe F. Nielsen. Adresse: Storstrøms Amt, Voksenafdelingen Næstved, Herlufvænge 14A, 4700 Næstved. Tlf.: 55 78 20 30.

Resume: Beskrivende og udredende arbejde omkring selvmordsforebyggende projekt tilknyttet Centralsygehuset i Næstved, samt perspektivering og planlægning af udbredelse af dette projekt til øvrige somatiske sygehuse i Storstrøms Amt. Projektet omfatter tilbud om akut- og efterbehandling til personer, der henvender sig til sygehuset efter selvmordsforsøg.

Gør livet ondt?

Kontaktperson: Daglig leder Gudrun Berritgård. Adresse: Den selvejende institution Aabenraa Selvhjælpscenter, J.P. Junggreens Gang 1, 6200 Aabenraa.Tlf.: 74 63 15 86.

Resume: Udvikling af tilbud til personer, der udskrives efter skadestue eller somatisk afdeling, hvor der ikke er behov for psykiatrisk behandling, samt til personer, der har selvmordstanker, pårørende til selvmordstruede eller personer, der har forsøgt selvmord. Tilbuddet indeholder akut støtte ved personlig henvendelse til Aabenraa Selvhjælpscenter, tilkaldelse til sygehuset via de professionelle samt opfølgende støtte hos Aabenraa Selvhjælpscenter. Tilbudet sikres via døgnåben vagttelefon.Bevilling: Projektet støttes med op til 200.000 kr. pr. år i 2 år.

Sikring af visitation efter selvmordsforsøg

Kontaktperson: Overlæge Merete Nordentoft. Adresse: Psykiatrisk afd. E, Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV.Tlf.: 35 31 62 39.

Resume: Projekt til styrkelse af organisationen gennem visitationen og ved konkret anvendelse af det støttende og ledsagende princip. Etablering af rutiner på de somatiske afdelinger til sikring af, at alle selvmordstruede vurderes og gives relevant behandlingstilbud. Udgøre den lokale opdaterede vidensfunktion om behandlingstilbud.

Kvalitetsudvikling af patientforløb for selvmordsforsøgene i Ribe Amt

Kontaktperson: Chefpsykolog Ib Svennild. Adresse: Amtssygehuset, Psykologafdelingen, Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg N.Tlf.: 79 18 29 57.

Resume: Projektet har til formål at styrke identifikation, vurdering/afklaring, visitation og behandling af selvmordsforsøgere i Ribe Amt med henblik på et ensartet tilbud til amtets borgere. Målgruppen er selvmordsforsøgere i sygehusregi, hvor der ikke er tale om psykisk sygdom og/eller misbrug. Som baggrund for projektet indgår en gennemført undersøgelse af praksis og tilbud til selvmordsforsøgere, hvorfor projektet indeholder kvalitetsudvikling. Initiativerne er følgende: Identifikation af personer, der har forsøgt at begå selvmord, skal styrkes. En vurdering/afklaring og visitation af selvmordsforsøgere skal sikres og styrkes og indarbejdes som en rutine i praksis. Der skal etableres tilbud om psykologisk behandling af selvmordsforsøgere, der ikke er psykisk syge og/eller misbrugere. I projektet arbejdes med præcisering af ansvar for de relevante afdelinger og institutioner, tværfaglig kompetenceudvikling med supervision som fast rutine. I evalueringen indgår opgørelse af antal recidiv og en særskilt vurdering af effekten af weekendberedskab.

Forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord

-en selvmordsforebyggende strategi for Nordjyllands Amt.

Kontaktperson: Vicechefsygeplejerske Jytte Aaen. Adresse: Sygehus Vendsyssel, Bispensgade 37, 9800 Hjørring. Tlf.: 99 64 64 64.

Resume: Formålet med projektet er en kvalificering af indsatsen med udgangspunkt i allerede kendte tiltag. Planen er at sikre en amtslig koordineret indsats med henblik på ensartet tilbud til alle i amtet, der er selvmordstruet eller pårørende. Målgruppen er alle patienter, der indbringes til skadestuen og somatiske afdelinger, og som har forsøgt at begå selvmord, og som ikke har behov for psykiatrisk indlæggelse. I projektet skal afdækkes aktuelle behandlingstilbud til selvmordstruede og pårørende. Der skal udarbejdes et ensartet visitationssystem, gennemføres en systematisk opkvalificering af fagpersonale og løbende supervision. Projektet vil inddrage samarbejdspartnere i og udenfor organisationen herunder de praktiserende læger, psykiatrisk sygehus, Kontaktudvalget mellem primær og sekundær sundhedstjeneste og kommunernes sundhedskoordinatorer. I evalueringsplanen indgår brugertilfredshed med indsatsen.

Et partnerskab mellem professionelle og frivillige

Kontaktperson: Kontorchef Ebbe F. Nielsen. Adresse: Storstrøms Amt, Voksenafdelingen, Færgegårdsvej 15 L, 4760 Vordingborg.Tlf.: 54 84 48 00.

Resume: Projektet har til formål at afprøve nye veje mellem professionelle og frivillige i forebyggelse og efterbehandling af selvmordsforsøg. Der udvikles og afprøves en lodsfunktion bemandet med frivillige, hvor lodsen har en ledsage- og opfølgningsfunktion. Dette kaldes et kontaktnetværk. En lods vil være en kontakt-person, der vil navigere den selvmordstruede igennem behandlingssystemet og i samarbejde med behandleren være med til at sikre en langvarig opfølgning. Projektet udvikler i et samarbejde mellem Livslinien, Futura Center og amtets behandlingssystem et uddannelsesforløb for lodsen. En frivilligkoordinator vil have ansvar for dels at rekruttere og uddanne lodser, dels at anvise lods efter henvendelse fra de professionelle. Sideløbende med etableringen af kontaktnetværket skal der udvikles et fagligt forum, der har til formål at forbedre de selvmordstruedes adgang til behandlingssystemet og at identificere udviklingsmuligheder i forhold til selvmordsforebyggelse.

Opfølgende hjemmebesøg hos selvmordstruede personer

Kontaktperson: Overlæge, dr. med. August G. Wang.

Adresse: Amager Hospital H:S, Psykiatrisk Afdeling, Digevej 110, 2300 København S. Tlf.: 35 24 54 35.
Resume: Formålet med projektet er at undersøge om opfølgning ved hjemmebesøg kan øge compliance til efterbehandling og som mindste mål kan halvere recidivfrekvensen. Målgruppen er alle patienter, der tilhører H:S Amager Hospitals optageområde, og som har været i kontakt med somatisk skadestue, akut medicinsk modtageafdeling eller psykiatrisk skadestue/-afdeling efter et selvmordsforsøg/selvskadende handling. Det omfatter ikke patienter indlagt på psykiatrisk afdeling mere en 2 dage og/eller tilknyttet et psykiatrisk bosted med plejepersonale. Der tilbydes standardbehandling, 3-4 opfølgende hjemmebesøg, eventuelt ledsagelse og støtte til behandlingsstedet. Projektet bygger på erfaringerne fra projektet Kvalitetsudvikling af eksisterende procedurer og samarbejdsrelationer for selvmordsforsøgere

Forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord blandt borgere betjent af handicapcenter

Kontaktperson: Handicapcenterchef Søren Surland. Adresse.: Handicapcenter Øst, Østerfælled Torv 13, 2100 København Ø. Tlf.: 33 17 83 35.

Resume: Projektet har til formål at forebygge selvmord og selvmordsforsøg blandt borgere betjent af handicapcenter med henblik på en koordineret forebyggelsesindsats mod selvmord og selvmordsforsøg. Projektet er forankret i Handicapcenter Øst, Københavns Kommune, der betjener fysisk handicappede borgere, udviklingshæmmede borgere, hjerneskadede borgere, samt deres familier med sociale støtteforanstaltninger, hjælpemidler og hjemmepleje. Det indeholder udvikling af det tværsektorielle samarbejde mellem socialsektor og sundhedssektor, inddragelse af frivillige organisationer samt kompetenceudvikling, bl.a. med henblik på udvikling af faste procedurer. Kompetenceudviklingen er rettet mod en tværfagligt sammensat personalegruppe med henblik på opfølgning efter udskrivning efter selvmordsforsøg, at identificere selvmordstruede klienter, at tage svære samtaler med handicappede borgere, at udvikle viden om hensigtsmæssige henvisningsprocedurer samt viden om relevante behandlingstilbud.

Forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg hos mænd

-der er i krise efter brudt parforhold

Kontaktperson: Overlæge Lars Sachse Mikkelsen.Adresse: KAS Gentofte, Stolpegård, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte.Tlf.: 39 77 75 50.

Resumé: Projektet har til formål at udvikle en metode til identifikation og behandling af mænd, som er selvmordstruede i forbindelse med skilsmisse eller separation. Målgruppen er voksne mænd, der ikke på forhånd her en terapeutisk kontakt. Metoden skal udvikles i samarbejde med socialsektoren, den primære sundhedssektor, frivillige hjælpere i relevante foreninger og interessegrupper. Der planlægges udviklet intervention i form af psykoterapeutisk gruppebehandling med opfølgende individuelle samtaler over henholdsvis 6 og 3 måneder. I evalueringen indgår brugertilfredshed.

Forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord blandt mennesker med anden etnisk baggrund end dansk

Kontaktperson: Overlæge Shashi Kant Jha. Adresse: Amager Hospital, Psykiatrisk afdeling, Digevej 110, 2300 København S.Tlf.: 33 38 39 35.

Resume: Projektet har til formål at udvikle metoder til identifikation af og tilbud til selvmordstuede mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Endvidere at identificere kulturelt betingede barrierer i mødet med selvmordstruede og udvikle metoder til at håndtere disse barrierer. Endelig at identificere faktorer, der bidrager til selvmordsadfærd. Projektet afsluttes med udvikling af handlingsmodeller, procedurer og implementeringsmetoder. Data indsamles bl.a. gennem journalnotater og interviews af personale, selvmordstruede og deres familier samt personer fra det kulturelle og religiøse miljø.

Projekt mere Livsmod

Kontaktperson: Psykolog, leder Gert Rasmussen. Adresse: Frederiksborg Amts Børnerådgivning, Frederiksværksgade 2 A, 3400 Hillerød. Tlf.: 48 26 75 50.

Resume: Projektet har som formål at udvikle et flerstrenget tilbud til forebyggelse af børn og unges selvmordsadfærd og selvmordsforsøg gennem intensivering af opsporing og udvikling af behand-lingstilbud, herunder styrkelse af det tværfaglige samarbejde. Som et delelement indgår opsporing over for 2 grupper af unge som et tidligere projekt har identificeret som særligt vanskelig at få tilbuddet frem til, nemlig unge drenge og unge med anden etnisk baggrund. Samarbejdspartnerne er bl.a. praktiserende læger, udvalgte uddannelsesinstitutioner, en kommunal socialforvaltning og PPR. Projektet indeholder tilbud om konsulentbistand samt tværfaglig kvalificering og formidling i samarbejde med involverede samarbejdspartnere.

Forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg blandt børn og unge på Vestfyn

Kontaktperson: cand.psych. Kim Juul Larsen. Adresse: Børne- og Ungerådgivningen, Fyns Amt, Indre Ringvej 11, 5560 Aarup.Tlf.: 64 43 34 77.

Resume: Projektet er anden del af et større projekt. I anden del vil Børne- og Ungerådgivningen Vestfyn i samarbejde med kommunerne tilrettelægge det selvmordsforebyggende arbejde ud fra lokale forhold med henblik på etablering af klare retningslinier og rutiner i de enkelte kommuner, således at børn og unge med selvmordstruende adfærd opsøges, identificeres, vurderes og visiteres til tilbud om relevant opfølgning/behandling. Projektet er overgået til Region Syddanmark, se mere på www.selvmordstruede.dk.

Café Lytten - samtalegrupper og café for sårbare og selvmordstruede unge

Kontaktperson: Socialrådgiver, lærer, familieterapeut Vibeke Scharff. Adresse: Café Lytten, Lillehammervej 17, 8200 Århus N.Tlf.: 86 78 69 69.

Resume: Evaluering af samtalegruppe-café-modellen over for sårbare og selvmordstruede i frivillighedsmiljø som led i behandlingskæden i Århus Amt. Udvikling af systematisk uddannelse af frivillige gruppeledere til samtalegrupper.

Forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg blandt unge kvinder mellem 15 og 19

Kontaktperson: Cand.psych. Marianne Elm og Ulla Høgelund Ross. Adresse: Psykologhuset København, Blågårdsgade 7b, 2200 København N.Tlf.: 35 35 68 01.

Resume: Udvikling af psykologisk behandlingstilbud over for unge selvmordstruede kvinder mellem 15 og 19 år, primært unge kvinder der ikke er opdaget af systemet. I projektet indgår metodeudvikling gennem opsporing, psykologisk udredning og behandling samt viderevisitering. De piger, der ikke indgår i behandlingsforløb tilbydes samtaler og henvisning til andre relevante tilbud. Løbende formidling til samarbejdspartnere.

Projektrapport:Forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg blandt unge kvinder mellem 15 og 19 år, Psykologihuset København ved Marianne Elm og Ulla Høgelund Ross.

Rapporten kan downloades på Psykologihuset Københavns hjemmeside under punktet Særlige specialer ved afsnittet om selvmordsforebyggelse.

Forebyggelse af alvorlig mistrivsel

-gennem dannelse af lokale omsorgsnetværk mellem unge, lærere, sundhedspersonale og socialforsorg

Kontaktperson: Pædagogisk konsulent Anne Marie Nyborg. Adresse: DPU, Ungdomspædagogisk Forsknings- og Udviklingscenter, Asylgade 5-7, 5000 Odense C. Tlf.: 66 12 93 30.

Resume: Etablering og afprøvning af netværksdannelser, der skal fremme samarbejdsrelationer mellem unge og fagpersoner i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelsesinstitutionerne, PPR, sundhedspleje, socialforvaltning samt fritidssektor for at styrke det samlede beredskab til forebyggelse af alvorlig mistrivsel, herunder subcidal adfærd.

Forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord blandt unge i Odense

Kontaktperson: Ungdomsskoleinspektør Per Lindegaard Christensen. Adresse: Danmarksgade 10, 5000 Odense C.Tlf.: 66 12 68 31.

Resumé: Udvikling af metoder til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord blandt unge og udsatte unge i bredt ungdomspædagogisk miljø med ungdomscafé, uddannelsestilbud, aktivering, rådgivnings- og vejledningstilbud, ungdomsklubber, foreninger, frivilligt socialt arbejde, opsøgende medarbejdere og fritidsundervisning. Projektet arbejder med kriseberedskab, opkvalificering af frivillige og professionelle medarbejdere, supervision samt udbygning af de tre tværfaglige netværk i og uden for Ungdomshuset. I projektet indgår netværksdannelse med andre forebyggelsesprojekter på landsplan. Der planlægges en videre førsel af projektet efter projektperioden i Ungdomshusets drift og erfaringerne søges implementeret generelt i Odense Kommune.Bevilling: Projektet støttes med 692.000 kr. fra juni 2002 til udgangen af 2003.Projektrapport: "Modelprojekt 85 Projekt Livsmod, Ungdomshusets Forebyggelsesteam, Forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg blandt unge i Odense", Lene Schultz Larsen, 2003.

Ældre og selvmord, fase 1

Kontaktperson: Anette Bækgaard Jakobsen. Adresse: Sundhedsforvaltningen, Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle.Tlf.: 75 72 31 44 lok. 2520.

Resume: Formålet med projektet er at afdække behov for kompetenceudvikling, udvikling af det tværsektorielle samarbejde og samarbejde mellem de frivillige og den offentlige sektor i forhold til målgruppen ældre. Nøglepersoner er plejehjemspersonale, social- og sundhedsassistenter, hjemmesygeplejen, besøgsvenner og andre frivillige. Arbejdet baseres på kortlægning, litteraturstudier og dataindsamling inden for ældres faglige/frivillige netværk i den private og offentlige sektor.Afdækningen skal udføres med henblik på at kunne planlægge og iværksætte en 2. fase, som skal bestå af kompetenceudvikling og udbygning af samarbejde mellem de forskellige parter.

Ældre og selvmord, fase 2

Kontaktperson: Vicekontorchef Anette B. Jacobsen.

Adresse: Sundhedsforvaltningen, Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle.Tlf.: 75 83 53 33.Resume: Formålet er at udvikle en kommunemodel med kompetenceudvikling, informationsmateriale og samarbejdsmodel med udgangspunkt i den kommunale hjemmepleje og deres ressourcer og samarbejdspartnere. Projektets målgruppe er den kommunale hjemmeplejes medarbejdere, som får kontakt med en selvmordstruet eller selvmordstruende ældre eller som bliver involveret i et evt. selvmord. Modellen udvikles i et samarbejde mellem kommuner og amtet og inddrager andre aktører, herunder Ældresagen og Vejle Amts depressionskampagne. Efter projektperioden planlægges aktiviteten forankret i amtssundhedsplejerskens samarbejde med den kommunale hjemmepleje. Projektet er en videreudvikling af foranstående projekt.

Ældre og selvmord, fase 3

Kontaktperson: Vicekontorchef Anette B. Jacobsen. Adresse: Sundhedsforvaltningen, Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle.Tlf.: 75 83 53 33.

Resume: Formålet med projektet er at evaluere en kommunemodel med kompetenceudvikling, informationsmateriale og samarbejdsmodel med udgangspunkt i den kommunale hjemmepleje og deres ressourcer og samarbejdspartnere. (Projekt nr. 88). Projektets målgruppe er den kommunale hjemmeplejes medarbejdere, som får kontakt med en selvmordstruet eller selvmordstruende ældre, eller som bliver involveret i et evt. selvmord. Evalueringen omhandler effekten af undervisningen, samarbejdet internt og eksternt og effekten af projektet, når der ikke længere er tilknyttet en konsulent.

Undersøgelse og behandling - patienter med selvmordsforsøg

Kontaktperson: Overlæge Sigurd Benjaminsen. Adresse: Psykiatrisk afdeling P., Odense Universitetshospital, 5000 Odense C.Tlf.: 65 41 41 62.

Resume: I projektet arbejdes med kvalitetssikring af program for vurdering, akut behandling og visitation til efterbehandling af patienter, der kommer på Odense Universitetshospital efter selvmordsforsøg. Der tilstræbes en systematisk visitation af patienter med selvmordsforsøg til relevant behandling, herunder forebyggelsescentret og alkoholambulatorium. Den kliniske database for patienter med selvmordsforsøg videreudvikles. Der identificeres risikofaktorer for gentagen selvmordsforsøg. Projektet bygger på erfaringerne fra et kvalitetsudviklingsprojekt for indlagte patienter på psykiatrisk afdeling efter selvmordsforsøg.

Evaluering og kvalitetsudvikling af det selvmordsforebyggende arbejde på de somatiske sygehuse

-Vejle Amt

Kontaktperson: Anette Bækgaard Jakobsen. Adresse: Sundhedsforvaltningen, Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle. Tlf.: 75 83 53 33.

Resume: Evaluering af om de enkelte sygehuse (4 døgnåbne) opfylder den nationale handlingsplans anbefalinger med hensyn til identifikation/vurdering og afklaring/visitation af selvmordstruede personer efter endt behandling på skadestue og/eller somatisk afdeling. Evalueringen skal foregå på en kvalitetsudviklende måde for det implicerede personale.

Kvalitetssikring vedrørende opfølgning af selvmordsforsøg behandlet ved de somatiske sygehuse

-Århus Amt

Kontaktperson: Centerleder Bente Hjorth Madsen og projektmedarbejder Mette Finnedal. Adresse: Center for selvmordsforebyggelse, afdeling C, Tretommervej 3, 8240 Risskov. Tlf.: 77 89 38 30.

Resume: Fokus er den del af centrets målgruppe, der har forsøgt selvmord umiddelbart før henvisningen og været i behandling ved et af amtets 7 somatiske sygehuse. Projektet skal skabe overblik over, hvor mange der behandles ved amtets sygehuse. Kortlægge eksisterende opfølgningsprocedurer og kvalitetssikre. Udvikle kontakt mellem sygehus og centret. Kompetenceudvikling i forhold til personalet på somatiske afdelinger. Beskrive restgruppe, der ikke ønsker/får tilbudt opfølgning. Projektrapport: "Kvalitetssikring vedrørende opfølgning af selvmordsforsøg behandlet ved de somatiske sygehuse i Århus Amt." Mette Finnedal, Center for Selvmordsforebyggelse, Riiskov, 2004.

Systematisk risikovurdering og iværksættelse af skærpet observation og efterværnsforanstaltninger

-i forhold til særligt selvmordstruede patienter

Kontaktperson: Læge Eyd Hansen Høyer. Adresse: Center for Registerforskning, Tåsingegade 1, 8000 Aarhus C.Tlf.: 89 42 68 05.

Resume: I projektet udvikles og afprøves en model for forebyggelse af selvmord blandt psykiatriske patienter både under indlæggelse og i forbindelse med udskrivning fra psykiatrisk afdeling.

1. år: Udvikle redskaber til identifikation af særligt selvmordstruede patienter.Sikre at alle selvmordstruede psykiatriske patienter ved udskrivelsen får foretaget en selvmordsrisikovurdering, og at de vurderes med henblik på efterværnsløsninger.

2. år: Ovennævnte behandlinger/redskaber indføres på psykiatriske afdelinger i hele Århus Amt. I projektet er indbygget uddannelse af personale samt udvikling og afprøvning af manual.

Kvalitetsudvikling af eksisterende procedurer og samarbejdsrelationer for selvmordsforsøgere

-der ikke henvises direkte til psykiatrien eller Center for Selvmordsforebyggelse

Kontaktperson: Overlæge, dr. med. August G. Wang og projektleder Marianne Hvid. Adresse: Amager Hospital, Gerontopsykiatrisk Enhed, Digevej110, 2300 København S.Tlf.: 35 24 54 35.

Resume: Kvalitetsudvikling af eksisterende procedurer og samarbejdsrelationer i forbindelse med behandling på psykiatrisk skadestue og somatisk tilsynsfunktion, hvor opfølgning ikke består i henvisning til psykiatrien eller Center for Selvmordsforebyggelse. Projektet påtænkes igangsat i forbindelse med udflytning til Ørestaden i 2001. Kvalitetsudviklingen tager sin begyndelse med identifikation og beskrivelse af mere eller mindre nedskrevne procedurer vedrørende vurdering og behandling og efterbehandling af selvmordsforsøgere. Udbygning og styrkelse af behandlingskæden indgår. Næste fase vil indeholde udvikling af målinger og indikatorer for, i hvilken udstrækning den ønskede standard er nået.

Opkvalificering af socialarbejdere med kontakt til selvmordstruede unge

Et kvalitetsudviklingsprojekt.

Kontaktperson: Behandlingsleder Kurt Vadgaard. Adresse: Ungdomscentret, Socialafdelingen, Nørre Allé 30, 1., 8000 Århus C. Tlf.: 89 40 31 92.

Resumé: Projektet tager udgangspunkt i "Håndbog til støtte i arbejdet med selvmordstruede unge", som Århus Kommune udgav i 1997. Håndbogen henvender sig til socialarbejdere, der kommer i kontakt med selvmordstruede unge. Projektet består i tre dele. Det faglige indhold i håndbogen opkvalificeres og udbygges, håndbogens tilgængelighed forøges via elektronisk intranet og implementeringen styrkes. Der arbejdes med trinvis udbredelse fra socialarbejdere i Århus Kommunes socialafdeling, til socialafdelingens samarbejdspartnere i andre forvaltninger og videre til kommunens andre samarbejdspartnere i amtsligt og frivilligt regi mv., hvorefter egnethed i andre kommuner overvejes. Der arbejdes med ledelsesmæssig implementering i socialafdelingen understøttet af udvælgelse og undervisning af nøglepersoner. Projektrapport:"Støtte i arbejdet med selvmordstruede unge" Magistratens 1. afdeling, Familie og Beskæftigelse, Århus Kommune

Kvalitetssikring af det frivillige arbejde på Livslinien

Kontaktperson: Afdelingsleder Charlotte Behrendt-Poulsen. Adresse: Livslinien, Postboks 1157, 1010 København K. Tlf.: 33 32 11 19.

Resume: Formålet er en kvalitetssikring af Livsliniens telefonlinie gennem kompetenceudvikling af de frivillige medarbejdere samt kvalitetssikring af rekrutterings- og uddannelsesforløb. Der arbejdes med procedurer og indhold omkring rekruttering, uddannelse, supervision og videreuddannelse i forhold til det frivillige arbejde ved telefonlinien. Der udvikles instrumenter til kvalitetssikring. Materiale til undervisning, vejledning og rekruttering af frivillige samt materiale til brug for visitation af selvmordstruede videreudvikles. Som led i metode- og erfaringsudveksling med andre frivilligbaseret telefonlinier afholdes en temadag om rekruttering af frivillige medarbejdere.

Kvalitetssikring af tilbud til en særlig gruppe patienter

Kontaktperson: Afdelingsleder Anna F. Knudsen. Adresse: Center for Forebyggelse af Selvmordsadfærd, Jernbanegade 3, 4. sal, 5000 Odense. Tlf: 65 90 81 07.

Resume: Projektets formål er at kortlægge, hvorvidt der bag selvpåført skade ved at sparke gennem glasrude, knuse glas med hænderne, sparke til en stolpe eller slå hånden mod en mur, ligger selvmordtanker. Dette med henblik på evt. at revurdere arbejdsrutiner ved visitering af patienter til Forebyggelsescentret. Dette er senere fulgt op af et projekt om retrospektiv undersøgelse af patienters reaktion på brev fra Forebyggelsescentret om tilbud om behandling.

Denne tekst blev senest opdateret den 29/07/2008
Krisehjælp

Åbningstider

Man-tor 9.00-15.00
Fredag 9.00-12.00
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004

Adresse

Center for Selvmordsforskning - Bangs Boder 28-30, st.th - DK-5000 Odense
Telefon +45 6613 8811 - E-mail
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004